Thursday, November 17, 2011

Kelly Rowland in STYLIST Magazine


Werk Kells!
(photo:ybf)

1 comment:

Brandi Graves said...

Love her!!!!